Překlady

Obecné překlady

např. dopisy, obecné novinové články

Odborné překlady - přehled oborů

automobilový průmysl, bankovnictví, bezpečnost práce, certifikáty, cestovní ruch, doprava, dřevařský průmysl, ekologie, ekonomie, ekonomika, elektronika, energetika, farmacie, filmový průmysl, finance, gastronomie, genetika, geologie, gps a navigace, gumárenství, hardware, historie, hotelnictví, chemie, informatika, kosmetika, kultura, lékařství, lesnictví, letectví, logistika, management, marketing, měřící technika, normy a normalizace, obchod, oděvní průmysl, odpady, pedagogika, personalistika, pojišťovnictví, politika, polygrafie, potravinářství, požární ochrana, právo, psychologie, reality, reklama, sociologie, software, soudnictví, sport, stavebnictví, strojírenství, školství, teologie, textilní průmysl, účetnictví, umění, veterinární medicína, vodohospodářství, vojenství, vzduchotechnika, zdravotnictví, zemědělství, zoologie, železniční průmysl, životní prostředí.

Expresní překlady

Expresní překlady do 24 hodin - příplatek ve výši 30% z původní ceny

expresní překlady do 120 minut - příplatek ve výši 50 % z původní ceny

Soudní překlady

Soudně ověřené překlady, jsou překlady vyhotovené soudním překladatelem. Slouží pro potřeby soudů, úřadů, státních institucí, firem v obchodním styku, ale i občanů při dokládání nejrůznějších skutečností obsažených v cizojazyčných či česky psaných dokumentech, a to jak v České republice, tak i v jiných státech. Soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

Tyto soudní překlady splňují podmínky pro předkládání dokumentů pro úřední potřeby, ale také zajišťují to, že např. překlad obchodní smlouvy či jiného právně závazného dokumentu doslovně souhlasí s originálem, což eliminuje případné škody, které mohou vzniknout z nepřesného překladu.

Soudní překlad lze vyhotovit k jakémukoliv typu originálního dokumentu či k jeho ověřené kopii.

rodné listy, oddací listy, výpisy z trestního rejstříku, obchodního rejstříku, smlouvy apod.

 

Dokument, který zákazník poskytuje k soudnímu překladu, se po přeložení stává pevnou součástí složky soudního překladu a tato složka je spojena s dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

Naše doporučení - Naše doporučení - Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!

Pokud nemáte možnost dostavit se s vašimi dokumenty do naší kanceláře, zašlete nám jejich notářsky ověřené kopie poštou, my vám je po přeložení zašleme zpět.

Literární, filmové titulky

Překládáme knihy, filmové titulky, dabing k filmům atd.

Filmové titulky a dabing překládáme z aj do čj

Knihy s tématikou vinařství překládáme z it do čj

Překlady